91 818 60 20
504 553 955

Dokumenty

Zwracamy uwagę, że poniższy wykaz dokumentów ma charakter pomocniczy. Dokonanie konkretnej czynności notarialnej może wymagać przedstawienia innych dokumentów, bądź podania dodatkowych informacji. W związku z tym prosimy każdorazowo o kontakt bezpośrednio z Kancelarią (telefonicznie, e-mailem lub osobiście), aby potwierdzić listę dokumentów wymaganych przy zawarciu czynności notarialnej.

1.Testament

– dowód osobisty lub paszport testatora,
– dane spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL).
Pdf do pobrania

2.Testament z zapisem lub z zapisem windykacyjnym

– dowód osobisty lub paszport testatora,
– dane spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL),
– numer księgi wieczystej nieruchomości, a w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie posiadającego księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.
Pdf do pobrania

3.Pełnomocnictwo

– dowód osobisty lub paszport mocodawcy,
– dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego),
– w przypadku spółek – numer KRS, NIP, REGON,
– numer księgi wieczystej lub dane dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku gdy są one objęte pełnomocnictwem.
Pdf do pobrania

4.Akt Poświadczenia Dziedziczenia:

– odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (oryginał),
– odpisy skrócone aktów urodzenia wszystkich spadkobierców (oryginały), a w przypadku osób, które zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko skrócony odpis aktu małżeństwa (w takim przypadku nie jest wymagane przedłożenie odpisu skróconego aktu urodzenia),
– numer PESEL zmarłego z anulowanego dowodu osobistego,
– testament – jeśli był sporządzany,
– oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeżeli były składane),
– umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli została zawarta),
– dowody osobiste lub paszporty spadkobierców,
– numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących do masy spadkowej po zmarłym.
Pdf do pobrania

5.Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

– dowód osobisty lub paszport osoby składającej oświadczenie,
– odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
– informacje o pozostałych spadkobiercach ustawowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania,
– informacje o istnieniu, treści i miejscu przechowywania testamentów spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone.
Pdf do pobrania

6.Oświadczenie o poddaniu się egzekucji (min. w trybie najmu okazjonalnego)

– dowód osobisty lub paszport osoby poddającej się egzekucji,
– w przypadku spółek – numer KRS, NIP, REGON,
– podstawa poddania się egzekucji (np. umowa najmu, umowa o dofinansowanie) – do okazania.
Pdf do pobrania

7.Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza)

– dowody osobiste lub paszporty małżonków lub osób planujących zawarcie związku małżeńskiego,
– odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umów zawieranych przed zawarciem związku małżeńskiego wskazanie planowanej daty,
– numer księgi wieczystej lub dane dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku gdy są one objęte umową majątkową małżeńską.
Pdf do pobrania

8.Ustanowienie hipoteki

– dowód osobisty lub paszport osoby ustanawiającej hipotekę,
– umowa kredytu, inna podstawa określająca wierzytelność (np. umowa pożyczki) – do okazania
– w przypadku spółek – numer KRS, NIP, REGON,
– przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa
– zaświadczenie banku (w przypadku kredytu) potrzebne do ustanowienia hipoteki (jeżeli bank wydaje)
– podstawa nabycia nieruchomości lub prawa – np. umowa (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której stronie przysługuje dane prawo
– numer księgi wieczystej nieruchomości na której ma zostać ustanowiona hipoteka,
– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy – wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – dotyczy:
nabycia w drodze spadku, zasiedzenia – przed 01.01.2007 roku lub nabycia w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku.
Pdf do pobrania

9.Umowa sprzedaży działki gruntu

– dowody osobiste lub paszporty sprzedających i kupujących,
– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
– numer księgi wieczystej nieruchomości,
– wypis i wyrys z rejestru gruntów,
– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy – wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – dotyczy:
nabycia w drodze spadku, zasiedzenia –przed 01.01.2007 roku lub nabycia w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku.
– wskazanie ceny, sposoby zapłaty, numeru konta oraz terminu wydania przedmiotu umowy,
– w przypadku spółek – numer KRS, NIP, REGON,
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,

– przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,

– przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska,
– przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości.
Pdf do pobrania

10.Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta

– dowody osobiste lub paszporty sprzedających i kupujących,
– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią,
– numer księgi wieczystej nieruchomości,
– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy – wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – dotyczy:
nabycia w drodze spadku, zasiedzenia –przed 01.01.2007 roku lub nabycia w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku.
– wskazanie ceny, sposoby zapłaty, numeru konta oraz terminu wydania przedmiotu umowy,
– w przypadku spółek – numer KRS, NIP, REGON,
– przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa

– przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska
– zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wydane przez zarządcę,
– zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.
Pdf do pobrania

11.Umowa Sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dla którego nie ma założonej księgi wieczystej

– dowody osobiste lub paszporty sprzedających i kupujących,
– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią,
– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy – wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – dotyczy:
nabycia w drodze spadku, zasiedzenia –przed 01.01.2007 roku lub nabycia w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku.
– wskazanie ceny, sposoby zapłaty, numeru konta oraz terminu wydania przedmiotu umowy,
– w przypadku spółek – numer KRS, NIP, REGON,
– przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,
– przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska,
– zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi w spółdzielni,
– zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
– zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że sprzedającym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową – do założenia księgi wieczystej.
Pdf do pobrania

12.Umowa darowizny działki gruntu

– dowody osobiste lub paszporty darczyńcy i obdarowanego,
– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
– numer księgi wieczystej nieruchomości,
– wypis i wyrys z rejestru gruntów,
– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy – wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – dotyczy:
nabycia w drodze spadku, zasiedzenia –przed 01.01.2007 roku lub nabycia w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku.
– wskazanie wartości przedmiotu umowy oraz terminu wydania,
– w przypadku spółek – numer KRS, NIP, REGON,
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
– przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,
– przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości.
Pdf do pobrania

13.Umowa Darowizny lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta

– dowody osobiste lub paszporty darczyńcy i obdarowanego,
– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią,
– numer księgi wieczystej nieruchomości,
– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy – wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – dotyczy:
nabycia w drodze spadku, zasiedzenia –przed 01.01.2007 roku lub nabycia w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku.
– wskazanie wartości przedmiotu umowy oraz terminu wydania,
– w przypadku spółek – numer KRS, NIP, REGON,
– przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.
Pdf do pobrania

14.Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dla którego nie ma założonej księgi wieczystej

– dowody osobiste lub paszporty darczyńcy i obdarowanego,
– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią,
– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy – wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – dotyczy:
nabycia w drodze spadku, zasiedzenia –przed 01.01.2007 roku lub nabycia w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku.
– wskazanie wartości przedmiotu umowy oraz terminu wydania,
– w przypadku spółek – numer KRS, NIP, REGON,
– przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,

– zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że darczyńcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową – do założenia księgi wieczystej.
Pdf do pobrania