91 818 60 20
504 553 955

Czynności

Kancelaria specjalizuje się w czynnościach notarialnych i przygotowywaniu dokumentów z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa spółek, prawa rodzinnego, prawa spadkowego.
Poniżej prezentujemy przykłady świadczonych czynności i opracowywanych na życzenie Klientów dokumentów.

Obrót nieruchomościami

 • umowy sprzedaży
 • umowy darowizny
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowy przedwstępne
 • oświadczenia lub umowy stanowienia hipoteki, służebności
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości
 • umowy dożywocia
 • umowy deweloperskie
 • umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości
 • protokoły zebrania członków wspólnot mieszkaniowych
 • pełnomocnictwa w powyższym zakresie

Prawo Spółek

 • umowy spółek osobowych: jawnej, komandytowej, partnerskiej
 • umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialności
 • statuty spółek komandytowo – akcyjnych, akcyjnych,
 • protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy
 • poświadczenia własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów w spółkach
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji

Prawo Rodzinne

 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
 • pełnomocnictwa i zgody na dokonanie czynności przez współmałżonka
 • zgody na wyrobienie małoletniemu paszportu lub dowodu osobistego
 • zgody na wyjazd dziecka za granicę

Prawo Spadkowe

 • testamenty (obejmujące: podstawienia, wydziedziczenia, zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe itd.)
 • protokoły z otwarcia i ogłoszenia testamentu
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy o dział spadku
 • umowy zbycia spadku lub  przedmiotów wchodzących w skład spadku
 • protokoły dziedziczenia
 • Akty Poświadczenia Dziedziczenia
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

Inne czynności

 • poświadczenia kopii z okazanym oryginałem
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy
 • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokół z treści strony internetowej
 • protokoły stawiennictwa lub niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie
 • inne umowy i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego